Real-time: Không Phải Lúc Nào Cũng Cần

Theo một nghiên cứu gần đây của Forrester Consulting, 2/3 các Publisher, dù lớn hay nhỏ, đều tin rằng dữ liệu thời gian thực (Real-time Data) quan trọng cho công việc của họ và giúp gia tăng doanh thu, nhưng chỉ có ... Read more