Sơ lược về Customer Lifetime Value

Có một khái niệm thường bị phớt lờ trong Marketing. Đó là vòng đời giá trị khách hàng (CLV-Customer Life Value). Nếu đào sâu hơn, nó có thể xem như công cụ “cao cấp” để thấu hiểu khách hàng. Đối với ... Read more