Khám Phá Nền Tảng DMP – Phần 3

Phần 1 và Phần 2 đã thảo luận về quá trình xử lý dữ liệu và một số ứng dụng cơ bản của nền tảng quản trị thông tin tích hợp (DMP – Data Management Platform) hiện đại. Cụ ... Read more

Khám Phá Nền Tảng DMP – Phần 1

Hầu hết các Marketer đã bắt đầu nhận ra vai trò của công nghệ quản trị dữ liệu như một vũ khí cạnh tranh chiến lược cho các hoạt động tiếp thị quảng cáo. Để đáp ứng mục tiêu đào ... Read more

DMP: chìa khóa tương lai cho Programmatic Marketing

Báo cáo vai trò DMP trong kỷ nguyên quảng cáo định hướng dữ liệu (Data-Driven) cho thấy các nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform) ngày cáng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Marketing hiệu ... Read more

Nội Bộ “Vững Tay Chèo”, Thành Công DMP

“Nỗ lực tại mọi điểm tiếp xúc trực tuyến có tiếp cận được khách hàng tiềm năng (Audience) hay không?” trở thành câu hỏi ngày càng quan trọng với người Marketer. Chỉ trong vòng bốn năm gần đây tốc độ phát ... Read more