Rocket Fuel cung cấp giải pháp Private Marketplace

Private Marketplace (PMP – thị trường riêng) đảm bảo quảng cáo của khách hàng xuất hiện đúng nơi đúng lúc, không như dạng quảng cáo đại trà (thị trường mở). Các Agency (đại lý quảng cáo) và Publisher (nhà sản ... Read more