Phân tích dữ liệu mở đường cho Marketing “Customer-to-Business”

Hai mô hình Marketing B2B (business-to-business) và B2C (business-to-consumer) đã tồn tại từ lâu, nhưng với đà dữ liệu thu thập được ngày càng tăng đã tạo nên biến thể với tên gọi Markeitng C2B (Customer-to-Business). Dựa trên phân tích dữ ... Read more