Google Phác Họa Qui Trình Máy Học (Machine Learning) – Phần 2

Thuật toán Gradient – tối ưu hóa thông số cho hệ thống Machine Learning Nhiều người rất thắc mắc về thuật toán đã giúp hệ thống Machine Learning thực hiện các điều chỉnh rất nhỏ đối với các thông số để ... Read more

Machine Learning – Công Nghệ Khai Thác Tối Đa Giá Trị Big Data (Phần 2)

Machine learning hỗ trợ đưa ra các quyết định thông minh Qui trình Machine learning (Máy học) ngày càng thống trị trong nhiều mảng công nghệ khác nhau. Nó có thể là những công cụ đơn giản nhất như kiểm tra ... Read more