Marketing Analysis – Giải Phóng Sức Mạnh Với Thống Kê Mô Tả (Phần 2)

Phần trước, chúng ta đã ứng dụng đại lượng phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (Standard Deviations – SD) để cung cấp nhiều thông tin hơn cho quyết định phân bổ ngân sách hợp lý. Phần tiếp theo sẽ ... Read more