Tăng trưởng Real-Time Bidding tỉ lệ thuận Programmatic Direct

Người làm Marketing từng mua dịch vụ truyền thông sử dụng công nghệ Programmatic Direct sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp cận với một khái niệm mở rộng và có liên quan: Programmtatic Real-Time Bidding (Programmatic RTB). Vì ... Read more